09 آوریل

اردوی تفریحی-آموزشی موزه تنوع زیستی هفت چنار

در این اردو عزیزانمان از قسمت های مختلف موزه حیات وحش هفت چنار شامل قسمت نمونه های غیر زنده( اسفنج ها، نرم تنان، خارتنان، سخت پوستان و حشرات) نمونه های زنده و تاکسیدرمی شده آبزیان (ماهی های بدن فلس، ماهی های گوشتخوار و درنده و ماهی های زنده زا) خزندگان (راسته مارها و سوسمارها و لاک پشتان ) پرندگان و پستانداران (پرندگان و انواع مختلف حیوانان علف خوار و گوشت خوار به صورت زنده و تاکسیدرمی شده) بازدید کردند.

در پایان ، فراگیران به همراه متصدی موزه هفت چنار از سالن تاکسیدرمی ( محل خشک کردن حیوانات )بازدید کردند و با طریقه علمی تاکسیدرمی حیوانات از نزدیک آشنا شدند.