گلبانگ

اردوی باغ کتاب به جهت تنفس بعد از امتحانات دی ماه

با هدف غنی سازی فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء مهارت های علمی و کار و فناری دانش آموزان در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۷