24 آوریل

 مجموعه مدارس سلام
حامی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نیمروز اول نمایشگاه بیشتر به آماده سازی غرفه ها، فعالیت متولیان و سلفی گرفتن مخاطبانی گذشت که در فضای نسبتا خلوت نمایشگاه، امکان گشت و گذار پیدا کرده بودند. دراین بین نیروهای مجموعه مدارس سلام هم مشغول آماده سازی مکان های استقرار و سایر هماهنگی های لازم با ناشران درخصوص توزیع بن تخفیف بودند تا در روزهای آتی پذیرای دانش آموزان عزیز و جامعه ی مدرسه ای ایران باشند. جناب آقای دکتر فاضل، مدیرعامل محترم و سایر مدیران ارشد مجموعه مدارس سلام هم با توجه به اهمیت رویداد و فعالیت های اسپانسرینگ، در اولین روز شروع نمایشگاه از غرفه ها بازدید کردند.