گلبانگ حوادث

آموزش جهت آمادگی در برابر حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و ….

برای پایه نهم و بخشی از کتاب آمادگی دفاعی